Algemene voorwaarden - Sylvia Bochem

Algemene voorwaarden

 1. Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle diensten die Sylviabochem.nl levert c.q. doet leveren.

 2. Degene die zich akkoord verklaart met de Algemene Voorwaarden van Sylviabochem.nl verklaart tevens dat hij of zij juiste gegevens (heeft) verstrekt omtrent zijn of haar identiteit. Hij of zij verklaart tevens dat hij of zij bevoegd is tot het verstrekken van een opdracht aan Sylviabochem.nl.

 3. Coaching sessies binnen een Persoonlijk coachtraject die minder dan 24 uur van tevoren worden afgezegd worden doorberekend of in mindering gebracht op het tegoed. Voor overige opdrachten geldt dat wij geen kosten in rekening brengen indien de opdracht 15 dagen of langer van tevoren wordt geannuleerd. Bij annulering 14-8 dagen voorafgaand aan de uitvoering van de opdracht wordt 50% van het totaalbedrag in rekening gebracht. Bij annulering 7 dagen van tevoren of korter wordt 100% van het totaalbedrag in rekening gebracht. 

 

 1. Indien degene die opdracht geeft tot het leveren van diensten door Sylviabochem.nl om méérwerk verzoekt, dan zal Sylviabochem.nl de extra geleverde diensten in rekening brengen op basis van nacalculatie. Indien de totale kosten van deze opdracht méér dan EUR 5.000,- exclusief 21% BTW bedragen zal Sylviabochem.nl opnieuw om een opdrachtbevestiging vragen voor het meerdere.

 

 1. Indien de diensten niet kunnen worden verleend op de praktijklocatie van de betreffende SylviaBochem.nl-coach worden reiskosten in rekening gebracht. Voor reistijd en -kosten wordt EUR 0,65 exclusief 21% BTW per kilometer in rekening gebracht.

 

 1. Voor alle facturen van Sylviabochem.nl geldt een betalingstermijn van 14 dagen. Indien de betaling niet binnen 14 dagen is ontvangen is de opdrachtgever in gebreke zonder dat daartoe een nadere ingebrekestelling is vereist. Vanaf dat moment is Sylviabochem.nl gerechtigd om ook incasso- en administratiekosten alsmede rente te berekenen en te vorderen.

 

 1. Persoonsgegevens, de aantekeningen van communicatie en coachgesprekken worden opgeslagen in een Cliënt Registratie Systeem. Dit gebeurt ten bate van service en kwaliteit van coaching. Alleen professionals direct verbonden aan Sylviabochem.nl hebben toegang tot deze gegevens.

 

 1. Sylviabochem.nl verstrekt geen persoonlijke informatie aan derden, tenzij u Sylviabochem.nl hiervoor heeft gemachtigd.

 

 1. Sylviabochem.nl behoudt zich het recht voor om contact op te nemen met hulpverleners of instanties indien een cliënt, naar de mening van Sylviabochem.nl, een gevaar vormt voor zichzelf of voor anderen.

 

 1. In het eventuele geval van een onrechtmatige daad of toerekenbare tekortkoming kan de opdrachtgever Sylviabochem.nl uitsluitend aansprakelijk stellen voor schadeloosstelling van de aantoonbare, werkelijk geleden schade, tot een maximumbedrag ter hoogte van het door Sylviabochem.nl aan opdrachtgever gefactureerde bedrag met betrekking tot de betreffende zaak. Opdrachtgevers vrijwaren Sylviabochem.nl van aanspraken van derden welke direct of indirect voortvloeien uit de dienstverlening van Sylviabochem.nl ten behoeve de opdrachtgever.

 

 1. Sylviabochem.nl behoudt zich het recht voor om de algemene voorwaarden eenzijdig te wijzigen.

 

Sylviabochem.nl                           

Postadres:
Bongerd 38
3773 CK  BARNEVELD

 

www.sylviabochem.nl                                                       
hallo@sylviabochem.nl
06 – 28 95 91 80